fiobi

Algemene voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
1.4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Offertes

2.1. Door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.
De opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de opdrachtgever wordt bevestigd.
2.2. Alle vernoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer

3.1. De opdrachtnemer verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
3.2. De opdrachtnemer spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen.
Ingeval een overeengekomen termijn door de opdrachtnemer niet kan worden aangehouden, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
3.3. De opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de opdrachtgever heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever

4.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door de opdrachtnemer te verrichten diensten.
De opdrachtgever verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
4.2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
4.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als de opdrachtnemer de redactie heeft gevoerd.
Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
4.4. De opdrachtgever is gehouden alle financiële verplichtingen jegens de opdrachtnemer na te komen.
4.5. Als de opdrachtgever bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

Artikel 5. Overmacht

5.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
5.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Auteursrecht en industriële eigendom.
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan de opdrachtnemer.
6.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten.
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.3 Naamsvermelding.
De opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6.4 Eigendom bij opdrachtnemer.
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 7 Licentie

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een gebruikersrecht licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer

Artikel 8. Domeinnamen

8.1. Kosten voor domeinnamen worden per jaar vooruit gefactureerd, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden voor de verlenging datum. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar. Prijsstijgingen zullen marktcomform aangepast worden.
8.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de aangeboden domeinnaam niet meer beschikbaar is. In dit geval gaat de overeenkomst verder exclusief betrefende domeinnamen. Alleen als alle aangeboden domeinnamen niet beschikbaar zijn, mag men verwijzen naar "Artikel Overmacht"
8.3. De 'verlenging datum' is de '1ste van de maand' van de recentste abonnement wijziging

Artikel 9. Webhosting

9.1. Kosten voor webhosting worden per jaar vooruit gefactureerd, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden voor de verlenging datum. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar. Prijsstijgingen zullen marktcomform aangepast worden.
9.2. Er zijn limieten aan data-opslag en data-transactie, bij overschrijding wordt het huidige pakket automatich omgezet naar het opvolgende pakket. Eventuele extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
9.3. De 'verlenging datum' is de '1ste van de maand' van de recentste abonnement wijziging

Artikel 10. Betaling

10.1. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven in de loop der tijd te wijzigen.
10.2. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de opdrachtgever 30% van het overeengekomen bedrag.
De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.
10.3. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de opdrachtgever met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct.
De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
10.4. Voor de betaling van onderhoud en/of aanpassingen aan de websites stuurt de opdrachtnemer de opdrachtgever een factuur.
10.5. De opdrachtgever voldoet alle facturen binnen 8 dagen na factuurdatum.
10.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
10.7. Indien De opdrachtnemer tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.
10.8. Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 14 oktober 2012.